Ruler

Algemene voorwaarden

Download onze algemene voorwaarden
Laatst geüpdatet: december 2022

De website:

www.yaru.be
en de toekomstig te ontwikkelen mobiele applicatie(s):

YARU
(hierna samen het "Platform")

zijn een initiatief van:
HABEAS CORPUS BV        
Boskant 25    
2970 Schilde             
België  
Ondernemingsnummer (KBO-nummer): 0738.652.129
Bankrekening: BELFIUS BE33 0689 3611 9846 – BIC: GKCCBEBB     
 
E-mail: info@yaru.be           
Telefoon: +32 (0)471 69 44 59

(hierna "wij" of "HABEAS CORPUS BV" of de "Verkoper")I. ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

1. Toepassingsgebied

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk bezoek of gebruik van het Platform door een internetgebruiker (hierna de "Gebruiker" genoemd). De Gebruiker kan zowel een particuliere consument zijn (iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs,- ambachts,- of beroepsactiviteit vallen), als een onderneming.

Door het Platform te bezoeken of te gebruiken, erkent de Gebruiker dat hij/zij deze Algemene Gebruiksvoorwaarden heeft gelezen en aanvaardt hij/zij uitdrukkelijk de daarin vermelde rechten en plichten.

Bij wijze van uitzondering kan bij schriftelijke overeenkomst afstand worden gedaan van de bepalingen van de Algemene Gebruiksvoorwaarden. Dergelijke afwijkingen kunnen bestaan in de wijziging, aanvulling of schrapping van de bepalingen waarop zij betrekking hebben en laten de toepassing van de overige bepalingen van de Algemene Gebruiksvoorwaarden onverlet.

Wij behouden ons het recht voor om onze Algemene Gebruiksvoorwaarden te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, maar wij verbinden ons ertoe ten opzichte van een Gebruiker de bepalingen toe te passen die van kracht waren op het moment dat de Gebruiker het Platform gebruikte.


2. Platform

a. Toegankelijkheid en navigatie

De toegang tot en het gebruik van het Platform is onbeperkt en toegestaan aan alle personen vanaf de leeftijd van12 jaar.  Om bestellingen te plaatsen (zie verder onder Algemene Verkoopvoorwaarden) moet men evenwel minstens 18 jaar oud zijn. Elke Gebruiker verklaart op erewoord dat hij/zij de vereiste leeftijd heeft bereikt. Wij behouden ons het recht voor om een bewijs van de leeftijd van de Gebruiker op welke wijze dan ook te vragen.

Wij nemen alle redelijke en noodzakelijke maatregelen om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van ons Platform te waarborgen. Wij kunnen echter geen absolute werkingsgarantie bieden en onze handelingen moeten daarom worden beschouwd als zijnde gedekt door een middelenverbintenis.

Elk gebruik van het Platform is altijd op eigen risico van de Gebruiker. Wij zijn dus niet aansprakelijk voor schade die het gevolg kan zijn van eventuele storingen, onderbrekingen, defecten of zelfs schadelijke elementen op het Platform.

Wij behouden ons het recht voor om de toegang tot het Platform te beperken of de werking ervan te allen tijde te onderbreken, zonder voorafgaande kennisgeving.

b. Inhoud

HABEAS CORPUS BV bepaalt grotendeels de inhoud van het Platform en draagt grote zorg voor de informatie erop. Wij nemen alle mogelijke maatregelen om ons Platform zo volledig, accuraat en up-to-date mogelijk te houden, zelfs wanneer de informatie erover door derden wordt verstrekt. Wij behouden ons het recht voor om het Platform en de inhoud ervan op elk moment te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen, zonder daartoe enige aansprakelijkheid te dragen.

HABEAS CORPUS BV kan geen absolute garantie bieden met betrekking tot de kwaliteit van de informatie op het Platform. Als gevolg hiervan is het mogelijk dat deze informatie niet altijd volledig, accuraat, voldoende accuraat of actueel is. Bijgevolg kan HABEAS CORPUS BV niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die de Gebruiker zou kunnen lijden als gevolg van de op het Platform verstrekte informatie.

Als bepaalde inhoud van het Platform in strijd zou zijn met de wet of met de rechten van derden of in strijd is met de goede zeden,

verzoeken wij elke Gebruiker ons zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte te stellen, zodat we gepaste maatregelen kunnen nemen.

Elke download vanaf het Platform is altijd op eigen risico van de Gebruiker. HABEAS CORPUS BV is niet aansprakelijk voor schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van dergelijke downloads, zoals het verlies van gegevens of schade aan het computersysteem van de Gebruiker, die de enige en exclusieve verantwoordelijkheid van de Gebruiker zijn.

c. Diensten gereserveerd voor geregistreerde Gebruikers

1) Registratie

De toegang tot bepaalde diensten is beperkt tot Gebruikers die de registratie op het Platform hebben voltooid.

Registratie en toegang tot de diensten van het Platform zijn uitsluitend voorbehouden aan juridisch bekwame natuurlijke meerderjarige personen, die eventueel optreden als wettelijke vertegenwoordiger van een natuurlijke minderjarige persoon, en aan wettelijke vertegenwoordigers van ondernemingen, na het invullen en valideren van het registratieformulier dat online beschikbaar is op het Platform en na aanvaarding van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden.

Op het moment van registratie verbindt de Gebruiker zich ertoe om correcte, volledige en actuele informatie over zichzelf te verstrekken. De Gebruiker moet ook regelmatig de gegevens die op hem/haar betrekking hebben, controleren om de juistheid ervan te waarborgen.

De Gebruiker moet dus een geldig e-mailadres opgeven, waarop het Platform hem/haar een bevestiging van de inschrijving tot onze diensten zal sturen. Een e-mailadres kan niet meer dan één keer worden gebruikt om zich in te schrijven voor de diensten.

Elke mededeling van het Platform en zijn partners wordt daarom geacht te zijn ontvangen en gelezen door de Gebruiker. Deze laatste verbindt zich er dan ook toe de berichten die hij op dit e-mailadres ontvangt regelmatig te raadplegen en, indien nodig, binnen een redelijke termijn te antwoorden.

Per persoon (natuurlijk persoon of wettelijk vertegenwoordiger van een onderneming) is slechts één registratie toegestaan.

De Gebruiker krijgt een identificatiecode toegewezen waarmee hij/zij toegang heeft tot een ruimte die voor hem/haar is gereserveerd (hierna de "Persoonlijke Ruimte"), mits het invoeren van zijn/haar wachtwoord.

De gebruikersnaam is definitief, maar het wachtwoord kan door de Gebruiker online worden gewijzigd in zijn of haar Persoonlijke Ruimte.

Het wachtwoord is persoonlijk en vertrouwelijk. De Gebruiker verbindt zich ertoe het niet aan derden mee te delen.

HABEAS CORPUS BV behoudt zich in ieder geval het recht voor om een verzoek tot registratie bij de diensten van het Platform te weigeren in geval van niet-naleving van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden door de Gebruiker.

2) Uitschrijven

De Gebruiker die regelmatig geregistreerd is, kan op elk moment verzoeken om zich uit te schrijven door naar de speciale pagina in zijn Persoonlijke Ruimte te gaan. Elke uitschrijving van het Platform zal effectief zijn binnen een periode van 14 dagen nadat de Gebruiker het daartoe bestemde formulier heeft ingevuld en/of 14 dagen nadat de Gebruiker/Klant bovendien het door hem/haar verschuldigde saldo heeft betaald.


3. Links naar andere websites

Het Platform kan links of hyperlinks naar externe websites bevatten. Dergelijke links impliceren niet automatisch dat er een relatie bestaat tussen HABEAS CORPUS BV en de externe website of zelfs dat er een impliciete overeenkomst bestaat met de inhoud van deze externe websites.

HABEAS CORPUS BV heeft geen controle over dergelijke externe websites van derden.

Wij zijn daarom niet verantwoordelijk voor de veilige en correcte werking van de hyperlinks en hun eindbestemming. Zodra de Gebruiker op de hyperlink klikt, verlaat hij/zij het Platform. Wij kunnen dus niet aansprakelijk worden gesteld voor verdere schade.
 

4. Intellectuele eigendom

De structuur van het Platform, evenals de inhoud, teksten, grafieken, beelden, foto's, geluiden, video's, databanken, computertoepassingen, enz. waaruit het Platform is samengesteld of die toegankelijk zijn via het Platform, zijn eigendom van  HABEAS CORPUS BV en worden als zodanig beschermd door de geldende en toepasselijke wetgeving inzake intellectuele eigendom.

Elke weergave, reproductie, aanpassing of gedeeltelijke of volledige exploitatie van de inhoud, merken en diensten aangeboden door het Platform, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande,

uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van HABEAS CORPUS BV, is strikt verboden, met uitzondering van elementen die uitdrukkelijk als 'royalty-vrij' op het Platform zijn aangeduid.

De Gebruiker van het Platform krijgt een beperkt recht op toegang, gebruik en weergave van het Platform en de inhoud ervan. Dit recht wordt verleend op niet-exclusieve, niet-overdraagbare basis en mag alleen worden gebruikt voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. Tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen, is het de Gebruiker niet toegestaan de beschermde elementen geheel of gedeeltelijk te wijzigen, te reproduceren, te vertalen, te distribueren, te verkopen of te communiceren aan het publiek.

Het is de Gebruiker verboden om op het Platform gegevens in te voeren die de inhoud of het uiterlijk van het Platform zouden wijzigen of kunnen wijzigen.

YARU Logo Is een gedeponeerd en auteursrechtelijk beschermd beeldmerk.


5. Bescherming van persoonsgegevens

Wij verzekeren de Gebruikers ervan dat wij het grootste belang hechten aan de bescherming van hun privacy en persoonsgegevens, en dat wij er altijd naar streven om op dit punt duidelijk en transparant te communiceren.

De persoonsgegevens die door de Gebruiker tijdens zijn bezoek of het gebruik van het Platform worden verstrekt, worden uitsluitend voor interne doeleinden verzameld en verwerkt door HABEAS CORPUS BV.   
 
HABEAS CORPUS BV verbindt zich ertoe om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving op dit gebied, in het bijzonder de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (de 'Algemene Verordening Gegevensbescherming' of 'GDPR') en de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

De persoonsgegevens van de Gebruiker worden verwerkt in overeenstemming met het Privacybeleid dat beschikbaar is op het Platform.


6. Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Belgische recht.

In geval van geschil en bij gebreke van een minnelijke oplossing tussen de partijen wordt het geschil aanhangig gemaakt bij de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar HABEAS CORPUS BV haar maatschappelijke zetel heeft.


7. Overige bepalingen

HABEAS CORPUS BV behoudt zich het recht voor om het Platform en de bijhorende diensten op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder aansprakelijkheid, te wijzigen, uit te breiden, te verwijderen, te beperken of te onderbreken.

In het geval van een inbreuk op de Algemene Gebruiksvoorwaarden door de Gebruiker, behoudt HABEAS CORPUS BV zich het recht voor om passende sancties en compensatiemaatregelen te nemen. HABEAS CORPUS BV behoudt zich het recht voor om de Gebruiker de toegang tot het Platform of onze diensten tijdelijk of permanent te weigeren. Deze maatregelen kunnen zonder opgaaf van redenen en zonder voorafgaande kennisgeving worden genomen. Zij kunnen de aansprakelijkheid van HABEAS CORPUS BV niet met zich meebrengen, noch aanleiding geven tot enige vorm van schadevergoeding.

De onwettigheid of volledige of gedeeltelijke ongeldigheid van een bepaling van onze Algemene Gebruiksvoorwaarden zal geen invloed hebben op de geldigheid en toepassing van de andere bepalingen. In een dergelijk geval hebben we het recht om de bepaling te vervangen door een andere geldige bepaling die hetzelfde doel dient.II. ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

1. Toepassingsgebied

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden definiëren de wederzijdse rechten en verplichtingen in geval van de aankoop van producten of diensten op het Platform door een Gebruiker (die, voor wat betreft de Algemene Verkoopvoorwaarden, hierna "Klant" wordt genoemd).

De Algemene Verkoopvoorwaarden drukken alle verplichtingen van de partijen uit. De Klant wordt geacht deze zonder voorbehoud te aanvaarden, bij gebreke waarvan zijn bestelling niet zal worden gevalideerd. Door via het Platform een bestelling te plaatsen, erkent de Klant bovendien dat hij/zij deze Algemene Verkoopvoorwaarden heeft gelezen en aanvaardt hij/zij uitdrukkelijk de daarin vermelde rechten en plichten.

Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet de Klant (indien particuliere consument) minstens 18 jaar oud zijn.  Indien de Klant (particuliere consument) geen 18 jaar oud is, moet de bestelling geplaatst worden door zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger (ouder, voogd, …).  Indien vermoed wordt dat de bestelling geplaatst wordt/werd door een minderjarige, kan de bestelling geweigerd worden.

Uitzonderingen op de bepalingen van de Algemene Verkoopvoorwaarden kunnen in uitzonderlijke gevallen worden gemaakt, op voorwaarde dat deze uitzonderingen schriftelijk zijn overeengekomen. Dergelijke afwijkingen kunnen bestaan in het wijzigen, toevoegen of schrappen van de bepalingen waarop zij betrekking hebben en laten de toepassing van de overige bepalingen van de Algemene Verkoopvoorwaarden onverlet.

HABEAS CORPUS BV behoudt zich het recht voor om de Algemene Verkoopvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. De wijzigingen zullen van toepassing zijn zodra ze online worden gezet voor elke aankoop na die datum. Wijzigingen aan de Algemene Verkoopvoorwaarden zijn niet van toepassing op lopende overeenkomsten.


2. Online winkel

Via het Platform stelt de Verkoper de Klant een online webshop ter beschikking die de aangeboden producten of diensten voorstelt. De voorstelling van de aangeboden producten of diensten (bv. via foto’s en/of video’s) hebben geen contractuele waarde.

De producten of diensten worden met de grootst mogelijke nauwkeurigheid beschreven en gepresenteerd. In geval van fouten of nalatigheden in de presentatie kan de Verkoper hier echter niet aansprakelijk voor worden gesteld.

De producten en diensten worden aangeboden binnen de grenzen van hun beschikbaarheid en technische realiseerbaarheid.

De prijzen en lasten/taksen zijn vermeld in de online winkel.


3. Prijs

De Verkoper behoudt zich het recht voor zijn prijzen te allen tijde te wijzigen door ze online te publiceren.

In geval van een aanbod met beperkte geldigheidsduur, of van een conditioneel aanbod, zullen geldigheidsduur en/of condities uitdrukkelijk vermeld worden.

Na bevestiging van de bestelling en ontvangst van (de goedkeuring tot) de voorschotbetaling en/of betaling van het geheel, wijzigen de prijzen niet.  Uitzondering hierop zijn eventuele veranderingen in Btw-tarieven en/of andere taksen.

Enkel de aangegeven prijzen, incl. alle belastingen, BTW, taksen en diensten die van kracht zijn op het moment van de bestelling zijn van toepassing, onder voorbehoud van beschikbaarheid op die datum.

De prijzen zijn aangegeven in euro en houden rekening met eventuele leveringskosten die bovendien apart worden aangegeven en gefactureerd vóór de validatie van de bestelling door de Klant.

Het totale bedrag van de bestelling (alle belastingen, BTW, taksen en diensten inbegrepen) en, indien van toepassing, de leveringskosten, worden vermeld vóór de definitieve validatie van de bestelling.

a. Prijsherziening

Indien de Verkoper aantoont dat de prijs die betaald werd aan de leverancier van de in de bestelbon vermelde goederen, de lonen, energie of enige andere vaste en/of variabele kost, gestegen is met ten minste tien (10) procent t.o.v. het moment van bestelling door de Klant, wordt ten belope van maximaal tachtig (80) procent van de totale prijs, het gedeelte van de prijs dat betrekking heeft op de desbetreffende kost van de Verkoper, in dezelfde mate verhoogdDeze prijsherzieningsclausule is ENKEL geldig voor B2B transacties en geldt NIET voor transacties met particuliere consumenten (B2C).


4. Online bestellen

De Klant heeft de mogelijkheid om online een bestelling te vervolledigen met behulp van een elektronisch formulier. Door het invullen van het elektronische formulier aanvaardt de Klant de prijs en beschrijving van de producten of diensten.

Om zijn bestelling te valideren, moet de Klant deze Algemene Verkoopvoorwaarden aanvaarden door op de aangegeven plaats te klikken.

De Klant moet een geldig e-mailadres, factuurgegevens en, indien van toepassing, een geldig afleveradres opgeven. Elke communicatie met de Verkoper kan plaatsvinden via dit e-mailadres.

Bovendien moet de Klant de leveringswijze kiezen en de betalingswijze valideren.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om de bestelling van de Klant te blokkeren in geval van niet-betaling, onjuist adres of enig ander probleem in hoofde van de Klant totdat het probleem is opgelost.


5. Bevestiging en betaling van de bestelling

De Verkoper blijft eigenaar van de bestelde artikelen totdat de volledige betaling van de bestelling is ontvangen.

a. Betaling

De Klant verricht de betaling op het moment van de definitieve validatie van de bestelling met behulp van de gekozen betaalmethode. Deze validatie geldt in plaats van een handtekening.

De Verkoper aanvaardt enkel betalingen via de betaalmodules van het Platform.
De Klant heeft de keuze uit betalingen middels VISA/Mastercard, Bancontact, IDeal (Nederland) en bancaire overschrijving.

De Klant garandeert de Verkoper dat hij over de nodige toelatingen beschikt om deze betalingswijze te gebruiken en erkent dat de daartoe verstrekte informatie het bewijs vormt van zijn instemming met de verkoop en de betaling van de in het kader van de bestelling verschuldigde bedragen.

De Verkoper heeft een procedure ingesteld om bestellingen en betaalmiddelen te controleren om hem redelijkerwijs te garanderen tegen elk frauduleus gebruik van een betaalmiddel, onder meer door identificatiegegevens op te vragen bij de Klant.      In geval van weigering van toestemming tot betaling per kredietkaart door geaccrediteerde organisaties of in geval van niet-betaling, behoudt de Verkoper zich het recht voor om de bestelling en de levering ervan op te schorten of te annuleren. In voorkomend geval kan de Verkoper nooit aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen bij levering en/of niet-levering van de bestelling.

De Verkoper behoudt zich tevens het recht voor om een bestelling te weigeren van een Klant die een eerdere bestelling niet of slechts gedeeltelijk heeft afgehandeld of bij wie een betalingsgeschil aanhangig is.

b. Bevestiging

Na ontvangst van de validatie van de aankoop met betaling, zal de Verkoper de aankoopbevestiging aan de Klant sturen, evenals een factuur, tenzij deze laatste bij de bestelling wordt geleverd.

De bestelling is compleet en de overeenkomst met de Verkoper definitief zodra de bestelling aan de Klant per mail bevestigd wordt en zodra de betaling dmv. een krediet- of debetkaart goedgekeurd werd door de uitgever van de kaart en een eindfactuur kan opgesteld worden.

De Klant kan vragen dat de factuur naar een ander adres dan het leveringsadres wordt verzonden door vóór de levering een verzoek daartoe te richten aan de Klantendienst (zie onderstaande contactgegevens).

In geval van onbeschikbaarheid van een dienst of product of onderdeel daarvan, zal de Verkoper de  Klant zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte houden om de bestelling van dit product te vervangen of te annuleren en eventueel de betreffende prijs terug te betalen, waarbij de rest van de bestelling vast en definitief blijft.


6. Bewijs

De communicatie, bestellingen en betalingen tussen de Klant en de Verkoper kunnen worden bewezen door middel van geautomatiseerde records, die in de computersystemen van de Verkoper en/of aangestelde bedrijven (bv. ODOO) onder redelijke veiligheidsomstandigheden worden bewaard.

De bestellingen en facturen worden gearchiveerd op een betrouwbare en duurzame drager die in het bijzonder als bewijsmiddel wordt beschouwd.


7. Levering

De levering gebeurt pas na bevestiging van betaling door de bank van de Verkoper.

Wij leveren enkel in België en Nederland. Voor leveringen in andere landen zullen bijkomende transportkosten aangerekend worden of kan de bestelling geweigerd worden.

De producten worden geleverd op het adres dat door de Klant is aangegeven op het online bestelformulier. Bijkomende kosten als gevolg van onvolledige of onjuiste informatie van de Klant zullen aan de Klant in rekening worden gebracht.

Indien een verhuislift nodig is, dient deze zelf door de Klant voorzien en betaald te worden.

De levering vindt plaats, volgens de door de Klant gekozen methode, binnen de volgende termijnen:

2 - 4 weken na ontvangst betaling.
Het exacte leveringsmoment (datum en uur) zal ten gepaste tijde aan de Klant worden meegedeeld. De Verkoper of een door de Verkoper aangesteld bedrijf zal de
 Klant enkele dagen voor de uiteindelijke levering persoonlijk (laten) contacteren.

De leveringstermijnen zijn indicatief. Bij laattijdige levering kan geen schadevergoeding worden geëist van de Verkoper of de vervoerder. Indien de leveringstermijnen overschreden worden, zal de Klant hierover ingelicht worden. In voorkomend geval zal een nieuwe, aanvullende termijn worden afgesproken. Indien deze nieuwe, aanvullende termijn opnieuw wordt overschreden, kan de Klant de overeenkomst kosteloos beëindigen en worden eventueel betaalde bedragen integraal terugbetaald. Deze clausule geldt enkel voor B2C transacties en in geval de overschrijding van de levertermijnen niet te wijten is aan overmacht (Force Majeure – Act of God).

De Verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door een logistieke partner, aangesteld door de Verkoper.  De aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de goederen waarvan de Klant kan aantonen dat ze niet werden ontvangen.

a. Controle van de bestelling

Bij ontvangst van de producten controleert de Klant of de ontvanger de goede staat van het geleverde product of de conformiteit van de geleverde dienst.

In het geval dat een of meer van de bestelde producten ontbreken of beschadigd zijn, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenstemmen met de artikelen die door de Klant besteld werden, moet de Klant of de ontvanger de nodige voorbehouden aan de vervoerder formuleren op het moment van levering en/of de Verkoper onmiddellijk en uiterlijk binnen de 3 werkdagen hiervan op de hoogte brengen.

De verificatie wordt geacht te zijn uitgevoerd zodra de Klant of een door hem gemachtigde persoon de bestelling zonder voorbehoud heeft aanvaard.

Elke reservering die niet volgens de hierboven gedefinieerde regels en binnen de gestelde termijnen wordt gemaakt, kan niet in aanmerking worden genomen en ontslaat de Verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de Klant.

b. Fout in de levering

In geval van een leveringsfout of niet-conformiteit van de producten met de informatie op de bestelbon, zal de Klant de Verkoper hiervan binnen de drie werkdagen na de leveringsdatum op de hoogte brengen.

Elke klacht die niet binnen de termijn wordt ingediend, kan niet in aanmerking worden genomen en ontslaat de Verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de Klant.

c. Retourzendingen en omruilingen

Het om te ruilen of terug te betalen product dient bij voorkeur in zijn geheel en in de originele verpakking aan de Verkoper te worden teruggezonden, volgens de volgende modaliteiten:

Na uitdrukkelijk akkoord van de Verkoper, binnen de 14 dagen na ontvangst van de goederen.

Elke klacht en elke terugzending die niet in overeenstemming met de hierboven gedefinieerde regels en binnen de gestelde termijnen wordt gedaan, kan niet in aanmerking worden genomen en ontslaat de Verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de Klant.

Elk te ruilen of terug te betalen product dient bij voorkeur in zijn geheel en in de originele verpakking aan de Verkoper te worden teruggestuurd. De Klant staat in voor de waardevermindering van de oorspronkelijk geleverde goederen bij buitengewone beschadiging van de goederen en de verpakking.

De kosten voor de terugzending zijn voor rekening van de Klant.


8. Garanties

De Verkoper garandeert dat de producten en/of diensten in overeenstemming zijn met de geplaatste bestelling en beantwoorden aan de normale verwachtingen die men van de goederen mag hebben, rekening houdend met de specificaties van de goederen. Daarenboven zijn de producten en/of diensten steeds conform de op het moment van het sluiten van het contract geldende wetgeving.

Als de Klant een particuliere consument is, heeft hij recht op de wettelijke minimumgarantietermijn van twee jaar vanaf de levering van het product, mochten de goederen niet conform zijn aan de geplaatste bestelling. In voorkomend geval zal het goed kosteloos hersteld, dan wel vervangen worden. Is de herstelling of de vervanging niet mogelijk, dan zal in onderling overleg tot een prijsverlaging worden besloten.

Indien de Klant een onderneming is of indien het gekochte product een tweedehands goed is, is de basisgarantieperiode beperkt tot één jaar, te rekenen vanaf de leveringsdatum van het goed.

Het gebrek aan overeenstemming moet zo spoedig mogelijk en in ieder geval uiterlijk zes maanden na de levering worden gemeld aan de Verkoper. Voor particuliere Klanten (B2C) geldt tevens dat van  gebreken die vastgesteld worden gedurende de volledige garantieperiode van 2 jaar wordt verondersteld dat het automatisch om een garantiegeval gaat, behoudens bewijs van het tegendeel. In voorkomend geval dient de Verkoper zelf te bewijzen dat het gebrek is ontstaan bij de Klant door oneigenlijk of verkeerd gebruik van het geleverde goed en dat het geleverde goed volledig conform de geldende kwaliteitsnormen aan de Klant werd geleverd.

In geen geval zijn de garantievoorwaarden van toepassing voor gebruiksschade, normale slijtage en/of misbruik van de geleverde goederen.


9. Herroepingsrecht

Dit artikel is enkel van toepassing voor zover de Klant een particuliere consument is. In dat geval kan de Klant zijn wettelijk herroepingsrecht uitoefenen en de overeenkomst ontbinden binnen 14 kalenderdagen na de levering (de inbezitneming) van de goederen of binnen 14 kalenderdagen na het sluiten van de (diensten)overeenkomst.

a. Terugzending en terugbetaling

Deze paragraaf is enkel van toepassing in zoverre de aankoop betrekking heeft op individuele, niet op maat gemaakte, goederen.

Na kennisgeving van zijn beslissing tot herroeping heeft de Klant nog eens 14 kalenderdagen de tijd om de goederen terug te sturen of te retourneren.

De Klant kan een terugbetaling van het geretourneerde product vragen, zonder extra kosten. De kosten van terugzending blijven echter voor rekening van de Klant. Binnen de 14 dagen nadat we je bestelling hebben teruggekregen, binnen de 14 dagen nadat je hebt aangetoond dat de goederen daadwerkelijk werden teruggestuurd of binnen de 14 dagen nadat je hebt aangegeven dat je de overeenkomst wil annuleren, betalen we de volledige aankoopprijs terug. 

De terugzending of omruiling van het product kan alleen worden aanvaard voor de producten als deze nog geheel, intact en in hun oorspronkelijke staat zijn, vergezeld van alle bijgeleverde toebehoren/montagemateriaal en in een staat van herverkoop. De goederen mogen enkel in die mate uitgepakt worden zodat je in staat bent om te beoordelen of je het goed al dan niet wenst te behouden. Teruggestuurde goederen mogen gepast, maar niet gebruikt, noch gemonteerd zijn.

De Verkoper zal de Klant alle betaalde bedragen terugbetalen, met inbegrip van de leveringskosten, binnen de 14 dagen na de terugname van de goederen of de verzending van het bewijs van verzending van de goederen.

b. Uitzonderingen op het herroepingsrecht

Elke herroeping die niet overeenkomstig de regels en termijnen van dit artikel en de toepasselijke wetgeving wordt uitgevoerd, kan niet in aanmerking worden genomen en ontslaat de Verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de Klant.

Indien de bestelling geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, stemt de Klant er uitdrukkelijk mee in dat de overeenkomst meteen kan uitgevoerd worden. De Klant erkent hierbij dat hij of zij het herroepingsrecht verliest indien de overeenkomst meteen wordt uitgevoerd.

Indien de bestelling geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op de levering van diensten, dan stemt de Klant er uitdrukkelijk mee in dat de Verkoper de diensten meteen kan uitvoeren. De Klant erkent hierbij afstand te doen van zijn herroepingsrecht van zodra de Verkoper de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.

Op alle goederen die op maat gemaakt worden, is het herroepingsrecht niet van toepassing. Op maat gemaakte goederen kunnen niet geretourneerd worden.

c. Template formulier herroeping

Ter attentie van:

HABEAS CORPUS BV        
Boskant 25    
2970 Schilde             
België  
Ondernemingsnummer (KBO/BTW): 0738.652.129   
E-mail: info@yaru.be            

Ik/Wij (*) stel(len) u (*) hierbij op de hoogte van mijn/onze (*) herroeping van de overeenkomst betreffende het goed (*)/de verstrekking van de dienst hieronder vermeld:             
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Besteld op (*)/ontvangen op (*): ______________________________________________________________________________________________________________

Naam (namen) van de consument(en): ________________________________________________________________________________________________________

Adres(sen) van de consument(en): ___________________________________________________________________________________________________________

Handtekening van de consument(en) (alleen als dit formulier op papier wordt ingevuld):      
 

____________________________________________

Datum: ____________________

* Doorhalen wat niet van toepassing is


10. Gegevensbescherming

De Verkoper zal in zijn computersystemen en onder redelijke veiligheidsvoorwaarden het bewijs van de transactie, met inbegrip van de aankooporder en de factuur, bewaren.

De Verkoper garandeert zijn Klant de bescherming van zijn persoonlijke gegevens in overeenstemming met het Privacybeleid dat beschikbaar is op het Platform.


11. Overmacht

Indien de Verkoper geheel of gedeeltelijk verhinderd is de bestelling uit te voeren door een onvoorziene omstandigheid buiten zijn wil, is er sprake van overmacht.

Overmacht is elke gebeurtenis buiten de wil van de Verkoper die de nakoming van de verplichtingen van deze laatste geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder wordt o.m. (niet limitatief) begrepen: stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, pandemische ziekte-uitbraken, netwerkstoringen (telecommunicatie), etc. Overmacht kan ook van toepassing zijn op de door de Verkoper aangestelde partnerbedrijven (logistiek, productie, …)

In geval van overmacht heeft de Verkoper het recht om de uitvoering van de bestelling geheel of gedeeltelijk op te schorten voor de duur van de overmacht of definitief te ontbinden. De Verkoper zal de Klant hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen.

Indien de overmacht langer dan 90 dagen zonder onderbreking voortduurt, heeft elk van de partijen het recht om het contract eenzijdig op te zeggen, per aangetekende brief aan de andere partij. De reeds door de Verkoper verrichte diensten en/of de reeds vervaardigde onderdelen zullen niettemin naar evenredigheid aan de Klant worden gefactureerd.


12. Onafhankelijkheid van de bepalingen

Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden onwettig of nietig worden verklaard, blijven de overige bepalingen volledig van kracht.

De onwettigheid of de gehele of gedeeltelijke ongeldigheid van een bepaling van deze Algemene Verkoopvoorwaarden doet geen afbreuk aan de geldigheid en de toepassing van de andere bepalingen.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om de onwettige of ongeldige bepaling te vervangen door een andere geldige bepaling met gelijk doel.
 

13. Klachtenregeling

Indien de Klant een klacht wenst te formuleren, dan kan hij zulks steeds doen via info@yaru.be. De klachten zullen binnen uiterlijk 7 kalenderdagen behandeld worden. Zie hiervoor eveneens de aparte pagina “Klachtenprocedure”.

Het spreekt voor zich dat wij en onze partners er alles aan doen om 100% klantentevredenheid na te streven.  Wij beseffen echter als geen ander dat wij niet in een perfecte wereld leven en dat er af en toe eens iets kan fout gaan.  Maar ook dan blijven we voor jou onze uiterste best doen. Jouw tevredenheid is immers ons ultieme doel.

Mocht het dus toch eens voorkomen dat je een klacht hebt over onze producten en/of diensten, dan kan je ons steeds contacteren via
 info@yaru.be. We doen er dan alles aan om je klacht binnen de 7 kalenderdagen te behandelen.
 
Gaat jouw klacht over een levering en/of plaatsing, dan vragen we wel om je klacht binnen de 72 uur na levering en/of plaatsing door te sturen.  Dat geeft ons de mogelijkheid om zo adequaat mogelijk te reageren.

Lukt het werkelijk niet om er samen uit te komen, dan kan je als consument steeds terecht bij Safeshops. SafeShops.be zal bemiddelen tussen de consument en de verkoper indien de klacht op het eerste zicht gegrond is. Je kan hen bereiken via het klachtenformulier op:
www.safeshops.be/nl/consumers-complaints of schriftelijk: Kapelsesteenweg 195/1, 2180 Ekeren, info@Safeshops.be.

Voorts bestaat er eveneens een geschillenregeling bij de Consumentenombudsdienst: (https://consumentenombudsdienst.be/nl)
en op het Online Dispute Resolution platform van de EU
(https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=EN).


14. Geschillen, toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden worden beheerst door het Belgische recht, ongeacht de woonplaats van de
 Klant.

In geval van geschil en bij gebrek aan een minnelijke oplossing ervan zal het geschil worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van de Verkoper (onderneming) of het gerechtelijk arrondissement van de woonplaats van de
 Klant.

Is er, omwille van internationale transacties, toch een ander recht van toepassing, dan zullen de huidige Algemene Verkoopvoorwaarden in de eerste plaats geïnterpreteerd worden volgens Boek VI van het Belgische Wetboek Economisch Recht.