Budget
Ruler

6% BTW, het kan

21% of 6% BTW, jij bepaalt*

Voldoen jouw woning en YARU-kast (incl. uitvoering, levering en plaatsing) aan alle onderstaande voorwaarden, dan kan je gebruik maken van het verlaagde BTW-tarief.  Sinds 1 januari 2022 moet je hier zelfs geen apart BTW-attest meer voor invullen en opsturen.  YARU past de inhoud van de facturatie aan en je YARU-(maat)kast EN plaatsing wordt in één klap 15% goedkoper.

*Enkel geldig voor particulieren

 

 

Dit zijn de voorwaarden

Er zijn twee regelingen: een voor de woning tussen 10 en 15 jaar oud, en een voor de woning van meer dan 15 jaar oud. Het belangrijkste verschil tussen beide regelingen? Indien de woning tussen de 10 en de 15 jaar oud is, geldt het verlaagde tarief van 6%, maar niet voor alle werken. Volgende zaken komen niet in aanmerking voor het verlaagde tarief:

  • De levering van gemeenschappelijke verwarmingsketels in appartementsgebouwen.
  • De levering van de bestanddelen of een gedeelte van de bestanddelen van liftinstallaties

Is de woning ouder dan 15 jaar, dan gelden deze uitzonderingen niet.

De ouderdom van een woning wordt bepaald door de eerste ingebruikneming. Dat is de datum waarop de woning voor de eerste maal bewoond werd. In principe is dit van dag tot dag te tellen, doch de fiscus is daar soepel in. Wanneer je woning vóór 1 januari 2013 voor het eerst bewoond werd, wordt ze geacht meer dan 10 jaar oud te zijn in 2022.

De werken moeten betrekking hebben op een woning. Heel eenvoudig komt het erop neer dat het gebouw na uitvoering van de werken gebruikt wordt voor bewoning. De levering en plaatsing van een kast komt hier dus zeker voor in aanmerking.

Het gebouw moet hetzij uitsluitend, hetzij hoofdzakelijk (meer dan 50%), als privé-woning worden gebruikt. Een gebouw dat deels voor bewoning en deels voor beroepsdoeleinden wordt gebruikt (bv. een woning met dokterspraktijk) kan dus gebruik maken van een verlaagd BTW-tarief, op voorwaarde dat het gedeelte dokterspraktijk minder dan 50% van de totale woning in beslag neemt.

Renovatiewerken die geen betrekking hebben op de eigenlijke woning komen niet in aanmerking voor het lage tarief. 

U moet ‘eindgebruiker’ zijn om recht te hebben op het verlaagd btw-tarief. De eindgebruiker is de persoon die een zakelijk recht (eigendom, vruchtgebruik, enz.) of een recht van genot (inzonderheid als huurder) bezit op de woning die hij geheel of gedeeltelijk als privéwoning gebruikt. YARU kan het werk dus zowel verrichten in opdracht van de eigenaar als in opdracht van de huurder van een woning en kan in beide gevallen het BTW-tarief van 6% toepassen.

Da's uiteraard geen probleem.  Van zodra je de bestelling van je YARU-kast afrondt, wordt automatisch een factuur op jouw naam uitgeschreven.  Daarover moet je je dus verder geen zorgen maken.

Als je ervoor kiest om jouw maatkast door YARU te laten plaatsen, is meteen aan deze voorwaarde voldaan.  De levering van de onderdelen van de kast volstaat helaas niet.  De plaatsing door YARU is een must om gebruik te kunnen maken van het verlaagde BTW-tarief.  Het spreekt voor zich dat de 6% BTW zowel van toepassing is op de geleverde materialen, als op de gepresteerde uren.

De levering en plaatsing van de YARU-maatkast moeten de omvorming, renovatie, rehabilitatie, verbetering, herstelling of het onderhoud, met uitsluiting van de reiniging, van de hele woning of een deel daarvan tot voorwerp hebben.

Een omvorming of renovatie betekent geen nieuwbouw. Indien u een gebouw afbreekt en opnieuw opbouwt, hebben we te maken met een nieuwbouw en dan geldt in principe een BTW-tarief van 21%.

Misschien de belangrijkste voorwaarde.
Eigenlijk moet het gaan over een zgn. werk in onroerende staat.  Het jammere is dat deze definitie zich in een nogal grijze zone bevindt en dat er al heel wat (juridische) inkt is gevloeid over wat nu eigenlijk als een werk in onroerende staat inzake btw verstaan moet worden. 

In principe is de levering en plaatsing van opbergkasten (net zoals de levering van tafels en stoelen) onderworpen aan een BTW-heffing van 21%. BTW zou echter BTW niet zijn als er ook op dit algemeen principe geen uitzondering zou bestaan. In bepaalde gevallen kan dus wel degelijk het 6% btw-tarief toegepast worden.  

Wanneer kan er dan gebruik gemaakt worden van het verlaagde BTW-tarief?
Het BTW-tarief van 6% is sowieso van toepassing op keuken- en badkamerkasten en op kasten die dienst doen als scheidingswand. Men gaat er immers vanuit dat deze kasten vast deel uitmaken van de woning en niet kunnen verwijderd worden zonder aanzienlijke schade aan de woning te berokkenen. Vallen ook onder deze regel: kasten onder een trap of op zolder.

Dus van zodra je een inbouwkast (met of zonder deuren) op maat laat maken, dwz. van muur tot muur en/of van vloer tot plafond en de kast als het ware "volledig ingelijfd" wordt in je woning en daarenboven onlosmakelijk verankerd wordt in/aan de structuur van de woning en er dus niet uit verwijderd kan worden en/of in een andere ruimte kan gebruikt worden zonder aanzienlijke schade aan de woning te veroorzaken, kan je gebruik maken van het verlaagd BTW-tarief van 6%.

Nee. Vanaf 1 januari 2022 werd de eindgebruiker ontslagen van de verplichting om een BTW-attest in te vullen, te ondertekenen en terug te zenden naar de leverancier.

Indien je aan alle voorwaarden voldoet om gebruik te kunnen maken van een verlaagd BTW-tarief, zal de factuur nu volgende aparte vermelding bevatten:

Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant/eindgebruiker geacht te erkennen dat (1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minste tien jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken, (2) de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt en (3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker. Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale btw-tarief van 21% van toepassing zijn en is de klant/eidgebruiker ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.

Maar wees gerust: samen met jou gaan we sowieso na of aan alle voorwaarden is voldaan.

Geen nood.  Bij YARU kunnen we de meeste van jouw vragen mbt. het toe te passen BTW-tarief meteen oplossen aan de hand van de door jou verstrekte informatie.  We're only a phonecall away!!